Natural History Photographs


Order Lepidoptera - Family Arctiidae


Amata phegea Arctia villica
Amata Arctia
Atolmis rubricollis Diacrisia sannio Eilema lurideola
Atolmis Diacrisia Eilema
Euplagia quadripunctaria Miltochrista miniata Phragmatobia fuliginosa
Euplagia Miltochrista Phragmatobia
Spilosoma lubricipeda Tyria jacobaea Utetheisa spec.
Spilosoma Tyria Utetheisa