Natural History Photographs


Diptera - Syrphidae - Eristalinae
Xylotini


Blera fallax Brachypalpoides lentus Brachypalpus laphriformis
Blera Brachypalpoides Brachypalpus
Chalcosyrphus nemorum Criorhina berberina Criorhina ranunculi
Chalcosyrphus Criorhina Criorhina
Milesia crabroniformis Milesia crabroniformis Orthoprosopa grisea 306
Milesia Milesia Orthoprosopa
Palumbia eristaloides Spilomyia saltuum Syritta flaviventris
Palumbia Spilomyia Syritta
Temnostoma bombylans Tropidia scita Xylota sylvarum
Temnostoma Tropidia Xylota