Natural History Photographs


Parnassiinae
English:snow apollos
Deutsch:Hochalpen-Apollo
Archon apollinus
Authority:(Herbst, 1798)
English:False Apollo
Megalochori (Lesbos), Greece; 1 April 2019.