Natural History Photographs


Motacillidae
Nederlands:Kwikstaarten
English:wagtails
Deutsch:Stelzen
Motacilla flava feldegg
Nederlands:Gele Kwikstaart
English:Western Yellow Wagtail
Deutsch:Wiesenschafstelze
Norsk:Gulerle
Svenska:Gulärla
Français:Bergeronnette printanière
Alikes Kallonis (Lesbos), Greece; 1 - 4 April 2019.

Motacilla flava flava
Alikes Kallonis (Lesbos), Greece; 4 April 2019.