Natural History Photographs


Xylota segnis
Nederlands:Gewone rode bladloper
Deutsch:Gemeine Langbauchschwebfliege
Bloesembos (near Amstelveen), the Netherlands; 6 September 2006.